Sürdürülebilirlik Politikamız image
MEBANT’ ın “Sürdürülebilirlik”  faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır.
 MEBANT’ ın kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının ana hatlarını, sürekli iyileştirme, değişen çağa uyum sağlama ve ulaştığı her hedeften sonra kendine yeni hedefler koyup o hedefler doğrultusunda ilerleme oluşturmaktadır.
MEBANT’ ın “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, topyekün bir yaklaşım kapsamında ve devam ettirilebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde, “DEVAM EDEREK DEĞİŞMEK; DEĞİŞEREK DEVAM ETMEK” felsefesine dayanmaktadır.
MEBANT’ ın Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek MEBANT Fabrikası’nın bulunduğu sanayi bölgesi ve gerekse yurt çapında, MEBANT’ ın müşteri ve tedarikçilerine karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler ve müşteriler bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;
 • ‘’Önce sağlık’’ ilkesiyle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve olası kaza ve riskleri en aza indirmek,
 • Etkin bir risk yönetimi, zamanında gerekli aksiyonları alarak tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • İş süreçlerinde doğayı ve doğal kaynakları gözetmek ve korumak,
 • Çalışanların motivasyonunu, performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Çalışanlara yönelik eğitimlere aktif katılımı özendirmek ve açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak,
 • Bünyesindeki eğitimlerle çalışanların doğal ve toplumsal konularda bilincini artırmak,
 • Yerel ve ulusal çevre mevzuatı, çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
 • Bilgi güvenliğini her türlü faaliyette gözetmek ve sürekliliğini sağlamak,
 • Tüm ticari ilişkileri olabildiğince şeffaf bir biçimde yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutmak,
 • Endüstriyel kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıkları kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek,
 • Denetim ve ziyaretlerle tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
 • Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluk olarak kabul etmek,
 • Süreçleri usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek,
 • Sürdürülebilirlik ilkelerini şeffaflık politikaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak,
 • Etik değerleri gözetmek ve bu değerleri şirket kültürü olarak benimsemek
prensiplerini kapsamaktadır.
Bu bağlamda, “Yönetim ve Sürdürülebilirlik” kapsamında Şirket’in Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi ve İş Etiği önem taşımaktadır.
Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, müşteri ve tedarikçilerle beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem verilmektedir.